Štúdia Dapagliflozinu - zlepšenie regulácie hladiny cukru u diabetes 2

Výsledky 12-týždňovej štúdie preukázali, že skúmaný liek Dapagliflozin, nový, selektívny inhibítor kontransportéru pre sodík a glukózu 2 (SGLT2) zlepšoval v porovnaní s placebo látkou (placebo plus OAD plus inzulín) oveľa lepšie všetky študované kľúčové merané hodnoty [hladinu glykozylovaného hemoglobínu (HbA1c), plazmatickú koncentráciu glukózy nalačno (FPG) a koncentráciu glukózy po jedle (PPG)] u pacientov trpiacich na diabetes typu 2 liečených vysokými dávkami inzulínu a bežnými perorálne podávanými antidiabetikami (OAD). Celkové negatívne účinky u pacientov liečených Dapagliflozinom uvádzané v správach boli porovnateľné s mierou negatívnych účinkov u pacientov, ktorým sa podávalo placebo. Štúdia okrem toho ukázala, že jednotliví pacienti, ktorí dostávali Dapagliflozin schudli viac než pacienti, ktorí dostávali placebo a podporila zistenia z predchádzajúcej 12-týždňovej štúdie fázy 2b. Výsledky 12-týždňovej štúdie boli prezentované na 69. výročnej vedeckej konferencii Americkej asociácie pre diabetes.

Dapagliflozin je skúmaný inhibítor SGLT2 – aktuálne testovaný v pokusoch fázy 3, ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) a AstraZeneca (NYSE: AZN) ako liek podávaný raz denne na liečbu diabetes typu 2. SGLT2 uľahčuje spätnú absorpciu glukózy v obličkách, čím vracia prefiltrovanú glukózu do obehu. "V súčasnosti je viac než 20 percent pacientov trpiacich na diabetes typu 2 liečených inzulínom a významná časť pacientov nie je schopná dostatočne regulovať hladinu cukru v krvi aj napriek vysokým dávkam inzulínu," povedal John Wilding, DM, FRCP, profesor medicíny a čestný lekár konzultant, vedúci útvaru pre klinický výskum diabetes a endokrinologický výskum University Hospital Aintree (UK). "Dnes prezentované výsledky parametrov týkajúcich sa glykémie a hmotnosti naznačujú, že zaručene prebehne ďalšia štúdia liečby Dapagliflozínom u týchto pacientov."

O štúdii

Štúdia bola navrhnutá tak, aby zhodnotila účinnosť a bezpečnosť podávania prípravku Dapagliflozin u pacientov, u ktorých bola diabetes typu 2 nedostatočne regulovaná aj napriek liečbe minimálne 50 jednotkami inzulínu U100 denne spolu s jednou alebo dvoma základnými dávkami perorálne podávaných antidiabetík OAD (minimálne 1000 mg Metformínu a/alebo minimálne 30 mg Pioglitazónu alebo 4 mg Rosiglitazonu). Tieto údaje predstavujú zistenia z náhodnej štúdie s použitím placeba, pri ktorej lekári ani pacienti nevedeli, ktorá skupina pacientov dostáva skúšanú látku, vykonanej na skupine 71 pacientov trpiacich na diabetes typu 2 (vo veku 18 –75), ktorých hodnota HbA1c bola minimálne 7,5 percent a maximálne 10 percent. Jednotliví pacienti boli náhodne zaradení do jednej z troch oddelených skupín: jedna dostávala 10 mg (n= 24) Dapagliflozínu, druhá 20 mg (n= 24) Dapagliflozínu a tretia placebo (n= 23), a to raz denne. Základné dávky perorálne podávaných antidiabetík OAD sa počas štúdie podávali ďalej, pôvodné dávky inzulínu však boli u všetkých pacientov, ktorí sa zúčastnili štúdie znížené na 50 percent pôvodnej dennej dávky aby sa znížilo riziko hypoglykémie. Primárnym výsledkom porovnávanej štúdie bola zmena základnej hladiny HbA1c pre každú skupinu pacientov liečených Dapagliflozínom v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali placebo. Sekundárne výsledky zahŕňali podiel pacientov, ktorí dosiahli cieľovú hodnotu HbA1c nižšiu než 7 percent - ako odporúča Americká asociácia pre diabetes, podiel pacientov, u ktorých sa zistil pokles HbA1c v porovnaní s pôvodnou hodnotou o minimálne 0,5 percent a hodnota FPG sa v porovnaní so skupinou pacientov, ktorí dostávali placebo znížila oproti pôvodnej hodnote. Vyhodnocovali sa aj zmeny hmotnosti pacientov.

Výsledky štúdie

Po 12 týždňoch u pacientov, ktorí dostávali Vapagliflozin došlo u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu k regulovanému zníženiu hodnoty HbA1c o 0,61 percent v porovnaní s pôvodnou hodnotou a u pacientov, ktorí dostávali 20 mg Dapagliflozínu došlo k zníženiu o0,69 percent. U pacientov, ktorí dostávali placebo sa táto hodnota zvýšila o 0,09 percent. Po 12-táždňovej liečbe dosiahlo hodnotu HbA1c nižšiu než 7 percent: 13 percent pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu 4,3 percent pacientov, ktorí dostávali 20 mg Dapagliflozínu a 5,3 percent pacientov, ktorí dostávali placebo. Percentuálny podiel pacientov, ktorí dosiahli zníženie HbA1c o minimálne 0,5 percent východiskovej hodnoty: 65,2 percent pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu a 65,2 percent pacientov, ktorí dostávali 20 mg Dapagliflozínu v porovnaní s 15,8 percentami pacientov, ktorí dostávali placebo. Zmeny oproti východiskovej hodnote FPG za 12 týždňov: +2,4 mg/dL u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu a -9,6 mg/dL u pacientov, ktorí dostávali 20 mg Dapagliflozínu v porovnaní s +17,8 mg/dL u pacientov, ktorí dostávali placebo.

Celkové nežiaduce účinky u pacientov liečených Dapagliflozinom uvádzané v správach boli porovnateľné s mierou negatívnych účinkov u pacientov, ktorým sa podávalo placebo. Počet pacientov, u ktorých sa uvádzal minimálne jeden negatívny účinok: 18 pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu, 16 pacientov, ktorí dostávali 20 mg Dapagliflozínu a 15 pacientov, ktorí dostávali placebo. Najbežnejšie uvádzané nežiaduce účinky (celkovo minimálne 5 percent) pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu, 20 mg Dapagliflozínu a placebo boli: časté nutkanie močiť (pollakiuria), bolesti chrbta, zápal nosohltanu, nevoľnosť, bolesti hlavy a infekcia horných dýchacích ciest. Uvádzané nežiaduce účinky (mimoriadne významné pre pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu, 20 mg Dapagliflozínu a placebo) boli infekcia močových ciest [0, 1, 0] a infekcia pohlavného systému [0, 5, 1]. Uvádzaných bolo 7 prípadov hypoglykémie u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu, 6 prípadov u pacientov, ktorí dostávali 20 mg Dapagliflozínu a 3 u pacientov, ktorí dostávali placebo. Nevyskytol sa žiadny prípad závažnejšej hypoglykémie (neurologické príznaky hypoglykémie, ako napríklad zmätenosť, hladina glukózy pri odbere krvi z končeka prstu maximálne 54 mg/dL a vyžadujúca externú liečbu).

Vplyv Dapagliflozínu na zníženie hmotnosti

Štúdia vyhodnotila aj možný dopad Dapagliflozínom vyvolanej glykozúrie na zníženie hmotnosti u tejto skupiny pacientov trpiacich na diabetes typu 2. Tieto zistenia zahŕňali údaje o zmene celkovej telesnej hmotnosti a indexu telesnej hmotnosti počas 12-týždeňového obdobia trvania štúdie.
Celkové priemerné zníženie hmotnosti: o 4,51 kg u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Dapagliflozínu a o 4,3 kg u pacientov, ktorí dostávali 20 mg Dapagliflozínu v porovnaní s 1,88 kg u pacientov, ktorí dostávali placebo.

O diabetes typu 2

Diabetes (diabetes mellitus) je chronické ochorenie, pri ktorom organizmus neprodukuje alebo správne nevyužíva inzulín (hormón, ktorý bunky tela potrebujú pre správny príjem glukózy). Vedie to k trvalej zvýšenej hladine glukózy v krvi (hyperglykémia). Trvá hyperglykémia, charakteristický znak diabetes, je spojená s dlhodobými komplikáciami, ktoré môžu ovplyvniť skoro všetky časti tela. Vznik diabetes sa stále skúma a úlohu pri ňom hrajú tak genetické faktory ako aj faktory z prostredia. Existujú dve základné príčiny spojené s diabetes typu 2: organizmus neprodukuje dostatočné množstvo inzulínu (nedostatok inzulínu) a rezistencia buniek voči účinku inzulínu (rezistencia voči inzulínu).

Pri celkovej regulácii hladiny glukózy v krvi hrajú v organizme kľúčovú, no podceňovanú úlohu obličky. Za bežných okolností u zdravého človeka prefiltrujú obličky veľké množstvo glukózy a aktívne ju skoro všetku znovu absorbujú. Spätná absorpcia glukózy je nevyhnutná na udržanie kalórií, no u diabetes typu 2 sa stáva kontraproduktívnou. U pacientov trpiacich na diabetes typu 2 – s hypoglykémiou obličky prefiltrujú a znovu absorbujú väčšie množstvo glukózy aj napriek tomu, že zadržiavanie prispieva k pretrvávania hypoglykémie pri diabetes. Trvalá hyperglykémia časom vedie ku glukotoxicite, ktorá zhoršuje rezistenciu voči účinku inzulínu a prispieva k dysfunkcii beta buniek v pankrease. Stupeň trvalej hyperglykémie je priamo spojený s diabetickými mikrovaskulárnymi komplikáciami a môže prispieť aj k makrovaskulátnym komplikáciám. Hyperglykémia takto udržiava nebezpečný cyklus škodlivých účinkov, ktoré znovu vyvolávajú reguláciu diabetes typu 2 diabetes a komplikácie.

O SGLT2 inhibítoroch

Obličky ďalej filtrujú glukózu cez glomerulus, skoro všetka táto glukóza sa však znovu absorbuje. Proteín nazývaný SGLT2 zodpovedá za väčšinu spätnej absorpcie glukózy a pomáha organizmu udržať si glukózu, ktorú potrebuje kvôli energii. U pacientov trpiacich na diabetes takéto zadržiavanie prebytočnej glukózy prispieva k sústavnej hyperglykémii. Potláčanie aktivity SGLT2 inhibuje spätnú absorpciu glukózy v obličkách, čím vedie k vylučovaniu glukózy močom.

Spolupráca spoločností Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca

Spoločnosti Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca začali spolupracovať v januári 2007 aby umožnili výskum, vývoj a komercializáciu dvoch skúmaných liekov na diabetes typu 2 – ONGLYZA a Dapagliflozín. Spolupráca spoločností Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca v oblasti diabetes sa týka celkovej starostlivosti o pacienta, zlepšenia jeho výsledkov a vytvorenia nového pohľadu na diabetes typu 2.

O spoločnosti Bristol-Myers Squibb

Spoločnosť Bristol-Myers Squibb je celosvetová biofarmaceutická spoločnosť, ktorej poslaním je predĺžiť a zlepšiť život ľudí. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.bms.com.

O spoločnosti AstraZeneca

Spoločnosť AstraZeneca je dôležitá medzinárodná spoločnosť podnikajúca v oblasti zdravotnej starostlivosti – zaoberá sa výskumom, vývojom, výrobou a marketingom významných liekov na predpis. Je dodávateľom do zdravotníctva. Spoločnosť AstraZeneca je jednou z vedúcich svetových farmaceutických spoločností. Hodnota jej predaja v oblasti zdravotníctva je 31,6 miliárd USD a je vedúcou spoločnosťou v oblasti liekov na ochorenia tráviaceho traktu, srdcovocievne ochorenia, ochorenia nervového systému, dýchacej sústavy, onkologické a infekčné ochorenia. Viac informácií o spoločnosti AstraZeneca nájdete na webovej stránke: www.astrazeneca.com.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: